NATIONAL SPEAKERS


Prof Venkatesh Rangarajan

Prof Sanjay Gambhir

Dr Anish Bhattacharjee
 

Dr Anshu Rajnish Sharma

Dr Vikram Lele

Dr K Kumaresan
 

Dr Kumar Kallur

Dr Pankaj Tandon

Dr Sandip Basu
 

Dr Anil Kumar Mishra